กิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมนำนักเรียนร่วมทำกิจกรรม
Big Cleaning Day เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและเป็นระเบียบ และแก้ไขปัญหาฝุ่น
PM 2.5