กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมนำนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ